На белорусском языке стихи про природу


Стихи про природу на белорусском языке | KidsClever

На данной странице собраны познавательные стихи про природу на белорусском языке, которые познакомят малышей и школьников с удивительными стихами на белорусском языке.

 

Стихи про природу на белорусском языке

He напісаць з замілаваннем верш 

Пра мой Дняпро, стамлёны і агорклы. 

Чым ён яшчэ, атручаны, жыве 

Пад позіркам біблейскай Чорнай зоркі? 

 

З жалобаю схіляюся над ім. 

Быў вечны, нібы бог, а памірае. 

Hi крыўды і ні зла не прытаіў, 

Нікога і нічым не дакарае. 

 

Існуй далей, гадуйся, чалавек, 

Загінеш хутка пад уласным смеццем. 

Я перажыць паспела столькі рэк, 

Што ўжо жыцця страшуся, як бяссмерця. 

 

I словам я не здольна ажывіць 

Панішчаныя нашыя святыні, 

Хіба вады атрутнае папіць, 

Няхай душа знябудзецца, астыне...

 

***

 

О, якія белалозы

Каля Прыпяці сівой!

Акрапілі іх марозы

Срэбразорнаю расой.

 

Што іскрыцца, зіхаціцца —

Прасвятляе ўсё вакол,

Каб душа магла напіцца

Чысціні з усіх вякоў.

 

Снег крыштальны аж ірдзее.

Прыпяць жмурыцца ў агні.

І Палессе маладзее

Ў першароднай светлыні.

 

***

 

Вось і снег...

Пабялела зямля,

I стаілася ўсё навакола.

I ляціць, і ляціць ён здаля,

Быццам пыл з-пад шырокага кола.

 

Абарвалася тонкая ніць

Паміж рознымі порамі года.

На бярозах ці іней звініць,

Ці надзея твая, ці самота?

 

Вераб'ёў пазганяла з галля,

I шпакоўні нікім не заняты.

Цішыня.

Пасмялела зямля,

Што не зойдуцца ў сцюжы зярняты.

 

Вось і снег. Перайначыўся свет.

Завіруха мяце навакола.

Толькі б мне не пакінуць свой след,

Быццам пыл з-пад імклівага кола.

kidsclever.ru

Белорусские стихи про весну. Для детей / Стихи, стишки и стихотворения для детей, поздравления / Ёжка

Белорусские стихи про весну. Для детей.
Усе вершы пра вясну на беларускай мове.

***
Вясновы вечар.
Сонца нiзенька зусiм
Па-над небакраем,
I, здаецца, можна з iм
Стрэцiцца за гаем.
Гаснуць промнi – i за лес
Медны шар садзiцца
Адпачыць за ноч, каб лепш
Заўтра засвяцiцца.
Алесь Ставер

***
Салаўi.
Як толькi святочны
Засвецiцца дзень,
Дзядуля з кiечкам
Па весцы iдзе.
Вялiкую кайстру
Нясе ен з сабой.
I дзецi
Яго абступаюць
Гурбой.
— Дзядуля!
Свiсткi пакажыце! –
Крычаць.
Павольна ен кайстру
Здымае з пляча.
I з кайстры таропка
Бяруць хлапчукi
Глiняныя цацкi –
Малыя свiсткi.
…Яшчэ на бярозках
Не выбiўся лiст,
А ўжо салаўшны
Разносiцца свiст.
Старыя глядзяць
Нарэшце адкрылi
Сакрэт жыхары:
— Ды гэта ж
Ганчар зарачанскi,
Хвядос,
Малым напаседам
Забаўкi прынес.
Не будзе цяпер iм
Спакою i сну…
Раздаў iм Хвядос
Не свiсткi?
А вясну.
Алесь Ставер

***
Вясна
Ідзе вясна ўжо, дзякуй Богу!
Згінуў снег з сырой зямлі;
Папсавала гразь дарогу,
Перавалы загулі.

Сонца грэе, прыпякае;
Лёд на рэчцы затрашчаў.
Цёплы вецер павявае,
Хмар дажджлівых нам прыгнаў.

Вось і бусел паказаўся,
Гусі дзікія крычаць,
Шпак на дубе расспяваўся,
Жураўлі ужо ляцяць.

I зіма, як дым, прапала!
Зелянее луг, ралля.
Як ад болю, ачуняла
Наша родная зямля.
Якуб Колас

***
Раніца вясною
Ціха ў полі, ціха ў лесе,
А ні шэпне вецярок,
Толькі дзесь у паднябессі
Льецца звонкі галасок.

Як бы срэбраны званочак,
Роніць ўніз за трэлем трэль,
Аж заслухаўся гаёчак,
Не парушыцца і ель.

На усходзе бляск агністы
Літым золатам дрыжыць;
Слуп высокі, прамяністы
Роўным полымем гарыць.

Тонкіх хмарак валаконцы
Сталі хораша ў радок,
Як бы ўюць яны для сонца
З тых валоканцаў вянок.

Ціха ў полі, ціха ў лесе,
Чуць балбоча ручаёк,
А высока ў паднябессі
Льецца звонкі галасок.
Якуб Колас

***
На полі вясною
Люблю я прыволле
Шырокіх палёў,
Зялёнае мора
Ржаных каласоў.

I вузкія стужкі
Сялянскіх палос —
Люблю цябе, поле,
Люблю я твой плёс.

Ігрушы старыя,
Што ў жыце шумяць,
Зялёныя межы,
Далёкую гладзь.

Люблю я дарогі,
Што леглі між гор,
Ўнізе пад гарою
Ручча разгавор.

Люблю я узгоркі,
I насып-курган,
I сіняй далечы
Празрысты туман…

Люблю пазіраць я
На поле вясной,
Як ветрык жартліва
Плыве збажыной.

Калышацца жыта,
Радамі бяжыць,
А хваля паветра
Дрыжыць і дрыжыць…

Люблю я прыволле
Шырокіх палёў,
Зялёнае мора
Буйных каласоў.
Якуб Колас

***
Песня аб вясне
Уцякай, мароз-дзядуля,
Чуеш ты, стары, ці не?
На пагорках — булі-гулі! —
Песні чуюцца вясне.

Звоніць, скача, як дзіцятка,
Гэты жэўжык-ручаёк.
На яго, бы тая матка,
Сонца кідае свой зрок.

А ён, гучны і смяшлівы,
Так і ходзіць аж дрыжыць,
I другі сябрук шчаслівы
Насустрэч яму бяжыць.

Ты паслухай, дзед сярдзіты,
Што там чуецца ўгары?
Што за спеў за самавіты
У небе правяць песняры?

А зіма аж пачарнела —
Годзе ёй тут кросны ткаць!..
Гэй, маленства, жыва, смела
Выйдзем весну прывітаць!

А як слаўна каля хаткі
Нам пабегаць, пагуляць!
Ну, зіма, збірай манаткі,
Годзе нас табе ўшчуваць!

Маладая вясна,
Залатая пара!
Будзь красна і ясна,
Не шкадуй нам дабра!

Вокам маткі зірні,
Бледнасць з твару згані!
Дай уздужаць малым
Пад павевам тваім.
Мы вяночак спляцём,
Табе песню спяём.
Якуб Колас

***
Явар і каліна
Песняй вясны лебядзінаю,
Скінуўшы зімнія чары,
Шэпчуцца явар з калінаю
Ў сумнай даліне над ярам.

Лісцікі зеленяй хваляцца
Небу панятлівай мовай:
Росамі мыюцца раніцай,
Песцяцца сонцам паўднёвым.

Захадам модлы пакорныя
З маткай-зямлёй адпраўляюць;
Тайна у ночаньку чорную
Месяца, зор выглядаюць.

Слухаюць смехаў русалчыных,
Лопату крылляў начніцы,
Ветру павеваў ап'янчаных,
Плюскату шклістай крыніцы.

Чуецца музыка дзіўная
Ў повесцях сонных імшараў…
Цешыцца явар з калінаю,
Скінуўшы зімнія чары.
Янка Купала

***
Вясна ідзе...
Вясна ідзе.
Светачна. Зорачна.
Радасць жыццёвая –
Ва усе бакі.
Любуюся ціха,
Як першым променем сонечным
Разгавеюцца коцікі ля ракі.
Ніна Аксёнчык

***
О май, — пара кахання
О май, — пара кахання.
У шлюбным вэлюме прырода.
Шалеюць птушкі ад світання
Любоўным спеўным хараводам.

Ад сонечнага пацалунку
І водар квецені духмяны.
Яна — найлепшыя дарункі
Для душ і сэрцаў закаханых.

А набухлыя пялёсткі –
Як прыгажунь хмяльныя губы.
Што ў гарадах, мястэчках, вёсках
Хлапцоў прыводзяць да загубы.

І млее сэрца ў час вясновы.
І закаханым не заснуць –
Губляюць рэчы і галовы.
Хмяльную брагу маю п’юць.

Усё – і людзі, і прырода-
У чарах светлых пачуцця.
Благаславенне Бога Рода
На шчасце і працяг жыцця.
Ніна Аксёнчык

***
Першы дожджык
О слёзы першыя вясны –
Як слёзы першыя кахання…
Вы змылі чараў зімніх сны –
Паўсюль прасветленасць літання.

Сышоў у ноч халодны снег
Грамнічна-цёплымі дажджамі.
І ручайкоў шчаслівых бег
Пяе, звініць пад капяжамі.

І столькі волі скрозь, жыцця…
Ўздыхнеш – душа вясны нап’ецца.
Бягу у дождж я, бы дзіця,
Хай сэрца і баліць, і б’ецца.
Ніна Аксёнчык
Стихотворения для детей — смотрите в разделе на Ежке

ejka.ru

БЕЛАРУСЬ стихи В. Некляева ~ Поэзия (Поэтические переводы)


НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ И ТРЁХ КОНТИНЕНТАХ
28 марта 2016 г. Нью-Йорке состоялась презентация книги
белорусского поэта Владимира Некляева «БЕЛАРУСЬ», вышедшей в США в издательстве “Juliette, NY”.
В книгу вошли стихи на белорусском, а также
на английском и русском языках. Перевёл Леонид Зуборев (Зубарев).
После обсуждения в BELARUSIAN INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCE (“БIНiМ”)  было принято решение рекомендовать творчество поэта В.П. Некляева и его книгу «БЕЛАРУСЬ» на Нобелевскую премию.
Презентации книги одного из лидеров белорусской оппозиции -
В. Некляева - прошли в Коннектикуте, Нью-Джерси, а также в Европе и Азии.
 
I. ЗЕМЛЯ МОЯ БЕЛОКРЫЛАЯ

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Из студёных криниц звёзды пьют синеву,
Отражаясь в росинках на зорьке далёкой.
Опустился с небес на траву-мураву
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

Вот от красных калин засиял древний гай,
Над лугами мотив льётся светлым потоком.
Я молю, чтобы ты не покинул мой край,
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

На луга и поля я душою стремлюсь,
Где сверкают снега голубой поволокой.
От беды и несчастий спаси Беларусь,
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

РОДНОЕ

Весенний первый гром
Скатился как с горы.
Раскаты грозные дубы шатают.
Здесь – аистов земля,
Озёра и боры,
Окопы да полынь, –
Земля святая.

Не позабыт здесь плач,
И не убит здесь смех,
И с юга вновь вернутся гуси.
Здесь дождь – не просто дождь.
И снег – не просто снег.
Ведь это всё – краса
Родимой Беларуси.

ГОРЕ ЗА ГОРОЙ

Не бывает, что бескрылый –
На орла похожий.
Не бывает, что немилый,
А такой пригожий.
Но бывает, что крылатый,
А живёт бескрылым.
И бывает, что богатый,
А такой не милый...

Гой, гой – горе за горой!
Гори оно гаром,
Горе с бедой!

Гой вы, гусли-самограи!
Гой, цимбалы наши!
Все у нас в родимом крае
И поют, и пляшут!

Очаровывайте, гусли,
Пеньем золочёным –
Неподкупным и искусным
Гусляровым звоном.

Но не вспоминайте, гусли,
Грозных звёзд стожары:
Как пылали в Белой Руси
Войны да пожары,

Как земля тряслась и выла...
Сколько ж нас осталось?
Нас и так не много было –
Ещё меньше стало.

ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ

Что за грустные песни
ты поёшь мне, о Белая Русь?
Как тоскливо во ржи
васильками они прорастают!
«Ой, ляцеў белы гусь...»
А куда ж полетел белый гусь,
если в небе твоём
только серые гуси летают?

С дальних нив дорогих
долетает печальный напев.
Но продолжить его
– даже голос мне дай –
не возьмусь я.
И утешусь лишь тем,
что хотя бы, немножко успев,
промелькнул над землёй,
над тобой, Беларусь, белым гусем.

ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА

Восторг голубиных полётов
Дрожит в отраженье воды.
Распáхнуты в осень ворота,
Засыпаны в лето следы.

За стаей стрелой и поныне
Бежит босиком детвора.
И если ты знаешь, скажи мне:
Какая на свете пора?

Скажи мне, куда днём и ночью
Над нивой, над лесом густым,
Моя голубиная почта
Несёт детства сказочный дым?

* * *

Не за водой, просто снова
Мать за оградой садовой
В тонкой косынке пуховой
Вновь смотрит в ящик почтовый.
Он, неприметный для взора,
Просто привязан к забору.
Ящик печаль отворила,
Жёлтый листок уронила.
«Писем нет долго от сына?» –
Тихо спросила осина.

ЛАСТОЧКА

Дорогое и есть дорогое.
А в груди стонет сердце больное –
Неизбывного горя пурга:
Бьётся ласточкой береговою
Беларусь о свои берега.

II. РЕМИНИСЦЕНЦИИ

ДЫМ

Пройдёт земное на земле
Как предки, что когда-то жили.
Мы все растаем в дымной мгле,
Чтоб искры над костром кружили.

Вселенная, судьбы юдоль,
Нас в звёздной мельнице размелет
И в мирозданьи нашу боль,
Как горькую полынь, развеет.

ОГОНЬ

Согревая былое былым,
Привидения кажутся снами.
Мы себе вспоминаемся сами,
Как огню вспоминается дым.

СТРОФА

Нащупать слабый пульс строфы,
В тумане разглядев узор –
Как ткать из облаков ковёр
Для сказочной софы.

Но всё ж хочу строфу начАть.
Не тщетен мой тщеславный план.
Стихов воздушный караван
Сумею я собрать!

ДОЛГИ
Всем, кто взаймы мне давали,
Вернул все долги я давно.
А в песнях, стихах и печалях
Вернул, что мне Богом дано.

Я должен на родине милой
Тебе лишь, земляк-землекоп!
Ты, выкопав яму-могилу,
Землицу положишь на гроб.

ДЕВЯТЫЙ ПЛАЧ

Когда с войны домой пришли солдаты,
Сказал им маршал с думой на челе:
– За плачем, за восьмым, придёт девятый.
Ещё вам долго плакать на земле!

Вина войны, всё горе и утраты –
На мне одном, а вы – в другой петле.
За плачем, за восьмым, придёт девятый.
Ещё вам долго плакать на земле!

Бросайте ружья и рубите хаты,
Женитесь и плодитесь, в том числе.
За плачем, за восьмым, придет девятый.
Ещё вам долго плакать на земле!

«О чём он, братцы? – думали солдаты. –
Повержен враг, а мы – верхом, в седле!»
За плачем, за восьмым, придёт девятый.
Ещё нам долго плакать на земле!

НОЧЬ В ХАТЫНИ

Бил колокол, и звон набатный рос.
Распятое врагом стонало небо.
И детский плач, и жжённый запах хлеба –
Всё чёрный вихрь клубами к звёздам нёс.

Тот ужас плыл рекой без берегов,
Над огненной деревней разливался.
Сам бог войны на небе удивлялся
Кровавым преступлениям врагов.

ПОСЛЕДНИЙ КОСТЁР

Течёт по жилам жизни холодок,
Но время я сдержать не в силах.
Срок наступает подвести итог:
Плачу долги и плачу на могилах.

Уже надежды белый голубок
Исчез в былых мечтаньях сизокрылых.
И смотрит с неба синеглазый Бог.
Плачу долги и плачу на могилах.

Не перепутать устье и исток,
Чтоб отличить любимых от постылых.
Всё кончено. Я сел на бережок.
Плачу долги и плачу на могилах.

Уж тлеет мой последний уголёк.
И память, воскрешая сердцу милых,
То вьётся над костром как мотылёк,
То вертится змеёй на острых вилах.

ХОДОК

Сума да посох; сам седой как мел, –
Вид маскарадный и до боли ясен.
Но никому на свете не подвластен,
Ходок идёт, ходьба – его удел.

На юг, на запад, север и восток
Ходок бредёт, а олухи-барыги
Кричат: «Эй, ты! Где крест твой? Где вериги?»
Раз крест его ходить, идёт ходок.

Он выбрал путь и не свернёт он вбок.
Известно в мире каждому от века,
Всего для жизни нужно человеку:
Краюха хлеба да воды глоток.

Зачем ходьба? И боль по чём?
По колоскам ржаным родного поля?
По том – что правда и что воля?
По памяти о самом дорогом?

По всем, по всём – родном от слёз до слёз,
По сокровенному на чуждом свете,
Что вольным ветром мчится на рассвете
По пышным кронам полоцких берёз.

Когда охотничий раздастся рог
У Турова и отзовётся в Креве,
Путём окольным, словно кольца в древе,
Пророк бредёт, хоть злой известен рок.

И всё своё с собой несёт. В суму
Сложил листы он, чтоб подать безгласным
Надежды искру. Страждущим, несчастным...
Кому? Ему известно одному.

Ходок идёт. Над ним снега, дожди...
Нет выхода из этой круговерти.
Он знает мало, чтоб подвергли смерти.
Но знает слишком много, чтобы жить.

* * *

Молитвы, клятвы, исповедь, законы, –
Господь нам имена дает резонно,
Чтоб длился род, рождённый на извод.
Читаются всегда наоборот
Святые письмена на небосклоне
Среди холодных, равнодушных вод.

Проклятья, вероломства, войны, битвы.
И Страшный Cуд – как будто к горлу бритва.
Всё ближе: скоро Суд придёт.
По водам сам Господь грядёт!
А клятвы, покаянья и молитвы, –
Написаны на волнах этих вод.

* * *

До Бога – тяжкая дорога...
Я шёл к Нему своим путём.
Во всех краях искал я Бога
Во всём: ведь Он и есть во всём.

И в искушеньях билось тело,
И дух был с телом заодно.
А небо пламенем горело,
И проступало в небе дно.

И в яме, в раскалённой жиже,
Свой лик узрев на дне огня,
Спросил себя: «Кого увижу?»
И выдохнуло дно: «Меня!»

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

А столетней еврейке на «ИЛе»
Всё равно: лишь бы к Богу скорей.
«Перевозим живые могилы!» –
На мой взгляд мне ответил еврей.

Письма, фото старинное мамы,
Хлеб, горсть соли и море скорбей –
В Израиль с собою на память
Взяты с бывшей отчизны своей.

Перед взлётом мы с ним закурили,
Опрокинув по стопке вдвоём.
И моторы, взъярившись, завыли,
Оставляя года под крылом.

И летела могила живая
По-над родиной бывшей своей.
Над страной, что своих пожирая,
Чуждых ей изгоняла детей.

***

Точит без устали моль.
Хватит трухи про запас.
Перетерпеть эту боль.
Перемолчать этот час.

Вырвав себя из узлов,
Локти не дать бы связать.
Верю, что выпадет вновь
Голосу песней звучать.

Ну, а не выпадет – что ж:
Сменою знаков и вех
Пусть себе капает дождь
И пусть шуршит себе снег.

* * *
Надежда на бессмертие – юродство.
Поскольку в смерть поверить не могу,
Я, как от пули, в сердце берегу
И свежесть чувств, и слова первородство.

И свежесть чувств и слова первородство,
И песни про зерно, и про весну...
Но мысль крамольную храню одну:
Не в хлебе ведь едином превосходство!

Не в хлебе ведь едином превосходство.
Доподлинно известно: наравне
Нужны цветы, река, закат в окне,
Зарниц с красою девичьею сходство.

Зарниц с красою девичьею сходство
И птичий разговор, и детский смех,
И дождь апрельский, и ноябрьский снег, –
Щемящее природы благородство.

Щемящее природы благородство,
Ночные звёзды в небе, рай и ад –
О связи с бренной жизнью говорят:
Надежда на бессмертье – дон-кихотство.

ПОСЛЕДНИЙ СТИХ

Да здравствует жизнь! Эта ноша по мне!
Лиру свою посвящаю Отчизне.
Но чувствую: скоро займётся в окне
Последняя зорька земной моей жизни.

Ну что ж, эта ноша ведь тоже по мне!
Долю на волю сменил я намедни.
Слегка шелохнусь, словно тень на стене,
И на мгновенье походку замедлю.

III. СОЗВЕЗДИЕ РЫБ

СОЗВЕЗДИЕ РЫБ

За ночь одну и тысячу ночей,
Летя со звёздами в обнимку,
Не насладиться ясностью очей,
Губ не сомкнуть на родинках плечей.
Созвездье Рыб – в прозрачной дымке!

А небо, где Cозвездье Рыб плывёт
Среди ночных лазурных дымок,
Стремится вширь и вглубь миров растёт.
Не остановишь нас – летим вперёд
Во сне с созвездьями в обнимку!

Что нам до неба? и ему до нас?
Летим со звёздами в обнимку,
А из волос распущенных – вприпляс,
Как серебро, струятся на атлас
Лучи – заколки-невидимки.

* * *
Небо ночное загадочно,
Всюду опасность таит.
Что ты узрела в нём, ласточка,
Огненный метеорит?

Там, средь созвездий, забытая
Ноченька ткёт звездопад.
Зарева, клювом прошитые,
Нежно в зарницах горят.

Что же ты ищешь в нём, милая?
Там всё сбылось и прошло.
Швея ты моя быстрокрылая –
Раненое крыло!

* * *

Руки на груди – сильней объятий.
Удержи меня, не отпускай!
Пусть твоих не стою я проклятий,
Всё же – проклинай!

Прокляни за то, что было свято.
Я за всё перед тобой в долгу.
Не могу я быть невиноватым.
Слышишь? Не могу!

В миг неотвратимого прощанья,
Мы в небытие отправим дни.
Не карай меня своим прощеньем.
Лучше прокляни!

ПРЕД ТОБОЙ

С судьбой я бился на ножах!
Когда меня ты полюбила,
Нет, не фатальный смерти страх,
Но жизни страх ты мне открыла.

И с той поры по белу свету
Твой образ я в душе ношу.
Я не прошу любить за это –
Пощады у тебя прошу.

***

В очах твоих – сомнения
Мне за ночь не испить.
И недоразумения
Реку не переплыть.

Гудят-бурлят над нами
Обман и суета.
Меж нами-берегами –
Ни одного моста...

Прощай, моя любимая!
Мы – к разным берегам.
Лишь лодки лебединые
Гуляют по волнам.

* * *

Ты тучкой плыла, нe достать.
Светилась над речкой и садом.
Вчерашние сны были рядом,
А завтрашних нам не видать.

Ты тучкой плыла меж огней.
Со звёздами книгу читали.
Страницы её мы листали...
«Любовь» – была надпись на ней.

* * *

За тёмной речкою кончался день,
Моей разлюбленной мелькнула тень.
Стояла, зачарована водой,
А обернулось всё большой бедой.

Вдоль по течению я побреду,
Мою русалку я в воде найду.
Закрою очи ей своей рукой –
И две гадюки поползут за мной.

От слёз русалочьих не убежать.
За поцелуи надо отвечать.
Укус одной – как молнии разряд.
Другая – высосет из раны яд.

* * *

Ветке черёмухи любо
Рассвета дыханье...
Ты прошепчи мне, что любишь.
Хоть на прощанье.

В дом недостроенный глянешь
лучом одиноким.
Близко меня ты помянешь –
буду далёко.

Вижу, как наше свиданье
в предвечность уходит –
Болью и ожиданием
на небосводе...

* * *

Ночь, играет дьявол нa трубе,
Зазывая песней ведьм-бесстыдниц.
Никому, и прежде всех – тебе,
Не узнать бессонниц и бессмыслиц.

Нет, не на твоём плече во сне
Родинки считал я золотые...
Ах, как пляшут ночью при луне
Дьяволицы – ведьмы молодые!

* * *
На самом краешке платочка,
Которым очень дорожу,
Я доночую эту ночку.
Твою подушку долежу.

Сроднились кровью мы и духом.
Но плата ждёт нас на краю.
Страсть рвёт подушку из-под уха,
Круша, ломая жизнь мою.

АРФА

На арфе в юности играла.
Теперь в киоске у вокзала
Она игрушки продаёт.
Я самолетик «ЯК»
У ней купил. Спросил: «Ну как
Живёшь?..»
Она: «Да всяк бывало...
Так... Переживала...»
– Семья?..
– Муж неплохой, но алкоголик только.
Хоть дети в радость.
– Сколько? – Двое!
И что-то в ней болюче-неземное,
Как арфы звук:
– Ты знаменитым стал!
– Да я и сам не думал, не гадал.
– Шикарно выглядишь.
– Ну брось уж, что ты!

До-Ре-Ми-Фа... я слышу ноты.
Шар голубой кружит за шарфом...
– Дай самолётик, ангел с арфой!

ХОРЕИ И ЯМБЫ

Что, Володька?.. Вновь из серой
Колеи-то выбило?
Ах, как выболело сердце!
Ах, как выболело!

Торговал на ярмарке
весело ранетами...
Скучных песен не пиши,
дурень этакий!
Девичьих очей разлёт –
Ох, сердечное!
Не пиши казённых од,
Пой про вечное.

Чувством сны облагородь.
Яблочки-то – спелые!
Рифмой лозунги не порть.
Пиши белые.
Ты катись страстям вослед,
Сердце, яблоком...
О любви лишь пой, поэт.
Ямбами!

IV. Я ПРИШЕЛ, ЧТОБ ПОБЕДИЛИ ВЫ!

* * *

Признать себя виновным без вины –
Суд дьявола. Не Бога!
Когда кругом стена острога,
То душу стереги от сатаны.

Не виноват ты в том,
Что был обмана толстый том...

Но справедливость всё же сдюжит.
Ты не с других – с себя начни:
Разрушь тюрьму и разгони
Боязни страх – врагов оружье!

* * *

Вышел – и вздрогнуло поле
За голубым небосводом.
– Милая. Что это?
– Воля.
Вольный не ценит свободы.

Бился. Опять в доме пусто.
Горькая доля сурова.
– Милая, что это?
– Путы.
Вольный, коль сбросишь оковы.

БРИТВА

Гнетущее время:
Растерянность, страх
В дружеских зреет,
И в вражьих глазах.

Я в зеркале вижу
И бриться боюсь:
Развязка всё ближе,
Я к бритве тянусь.

Вновь с лезвием битва.
В висках – ток-огонь.
Отцовскую бритву
Сжимает ладонь.

По горлу до боли
Резнуть остриём –
Кровь хлынет на волю
Червонным ручьём.

ПОГОНЯ

Что затужили как будто на тризне?
Духом слабы, мужики? Воля – в нас!
Как бы и что б ни случилось с Отчизной –
Хуже не будет, чем стало сейчас.
Глянь, Беларусь заблудилась в трёх соснах!
Маятник мечется... Время несносно
Носит мой бедный народ как челнок
Из пасти на Западе – в пасть на Восток.
Новое племя не знает ущерба.
Cимвол родной уж сияет сквозь вербы:
Призраком древних веков на коне
Рвётся «Пагоня» с державного герба,
Громко копыта гремят в вышине!

СВОБОДА
Зенону Позняку

В борьбе за волю с плеч слетала голова.
Когда и кто имел довольно воли?
Заклятые рабы проклятой доли
Не лучше, чем тирана булава.

Никто не смог, как песня, вольным стать,
Хотя гулял в обнимку со свободой.
Тирану страшно подойти к народу!
Поэту вольной птицей не летать!

Но к Богу, в смертный грозный час,
Доходит только крик отважных.
Ведь каждый получает волю дважды –
Вот так Всевышний проверяет нас.

Найти иль потерять всё у черты?
Всем испытанье Бог дает Cвободой:
Один раз получив – герой народа.
Второй – свободен от Cвободы ты!

СТРАХ

Из раба подневольного
Страх не просто изгнать:
Лень за волюшку вольную
Мужикам восставать.

Не свободы изгнанники,
Лишь холопам сродни,
Ждут кнута или пряника,
А не воли, они.

БЕЛОРУСЫ

Что б ни плели,
Хоть мы в петле –
Но не в земле,
А на земле!

* * *

Как плащаница, бело-красно-белый
Флаг реет – символ Твой святой.
Когда Господь вдохнул мне душу в тело –
То Ты, Отчизна, стала мне душой.
Ты – воля Белорусская, Ты – вера.
Всем кривичам Ты кровная родня.
Когда Тебе понадобится жертва –
Возьми меня!

* * *

Когда я выйду
Из тюрьмы на волю,
Не стану клясть я
Ни судьбу, ни долю.
А стану дубом
Во чистом поле,
Качать ветвями
Под ветром вольным.
И если сядет
Нa ветку ворон,
И каркать станет,
Что он мой ворог,
Не стану Бога
Молить о каре:
На то он ворон,
Чтоб злобно каркать.

В ТЮРЬМЕ

Переступив тюрьмы порог,
Увидел темень я в остроге.
Но в сердце я хранил, как мог,
Заветы, что даны нам Богом.

За это Всемогущий Бог
Меня от гибели сберёг.

КРОВИНКА-УКРАИНА

В тоске-печали сердце ноет.
В веселье помнит твою грусть.
О, Украина, пред тобою
И вдалеке я поклонюсь!

А двум сердцам других не жаль:
О нелюбимых не тоскуют.
И сберегает лишь печаль
Само событье, вещь, поступок.

Когда наотмашь бьют утраты,
Тогда, наперекор судьбе,
Тебя прикусываю, солоноватую,
Словно кровинку на губе.

* * *
Путь мой земной – Отчизна!
Ты мне жизнь продлеваешь.
Позади – укоризна.
Впереди – ты сияешь.

Сущность моя – Отчизна!
Благодарствую снова.
За дарение присно
Белорусского слова!

Правда моя – Отчизна.
Россказни – от невежд.
Вижу не в разных «измах»
Светлые дни надежд.

Вера моя – Отчизна,
Птице дана и зверю...
Прокричу и на тризне:
– Верую! Верю! Верю!..

Верю в Отчизну.
Верю!

Я ПРИШЁЛ, ЧТОБ ПОБЕДИЛИ ВЫ!

Мы лежим снопами на токах.
Нас молотит каждый, кто в руках
Держит цеп. И так во все века...
Белорус, спроси у земляка:

Что тебе, поэту, до политики?
Может плахой обернуться критика!

Как вопрос, так и ответ мой прост:
– Я пришёл, чтоб ожила Свобода.
Мы без страха встанем в полный рост,
И воспрянет снова дух народа.

Зря вы ложь за правду принимаете,
Не сносить обману головы!
Чтоб сбылось всё то, о чем мечтаете,
Я пришел, чтоб победили ВЫ!

www.chitalnya.ru

Стихи на белорусском для школьников

Сняжынкі

Закружыліся

Сняжынкі

Нізка-нізка

Над зямлёй.

 

Ціха лётаюць

Пушынкі

Незлічонай

Чарадой.

 

Быццам тыя

Матылёчкі,

Весяляцца

Нездарма —

Адамкнула

Ўсе замочкі

Ў небе ім

Сама зіма.

 

Першыя сняжынкі

Лётаюць, сыплюцца

Зоркі-сняжынкі —

Белыя, лёгкія,

Быццам пушынкі.

 

Роўна так сцелюцца

Ў вёсцы і ў полі,

Круцяцца, кружацца

Ціха, паволі.

 

Лётаюць, сыплюцца

Снежныя зоркі…

Будзем на саначках

Ездзіць мы з горкі.

 

 

У чаканні зімы

Шэрае неба хмары гайдае

Сумную песню вецер спявае

Рэдка знянацку з-за небасхілу

Выгляне сонца пужліва

Сум і маркота,холад і дожд

Стукае сэрца тужліва

Лісьце зчарнела,травы пажоўклі

Стог адзінокі ў полі стаіць

Песні птушыныя ў лесе замоўклі

Клін запаздалы ляціць

Дзесьці знікае ў малочным тумане

Быццам ляцеў і няма

Хутка знямелую землю накрые

Белаю коўдрай зіма.

 

Вядзьмарка-бура.

Вядзьмарка-бура, што скавычаш?

Клубуеш разам з завірухай...

Ты нагадала сваркі звычай

Былой нявесткі са свякрухай.

 

Брасчыш і б'еш па шыбах голлем

То імітуеш плач, то рогат,

Віхурай хвошчаш завуголле,

Рыпіш падмёрзлаю падлогай.

 

Спакою не даеш нікому -

Зламала плот, сарвала брамку,

Штурмуеш зараз сцены дому

І стукаціш у дзверы клямкай.

 

Ляці, раз'юшаная, ў поле!

І там удосталь наравешся,

Ты, як і ўсе мы, любіш волю.

З двара, як з клеткі, у поле рвешся.

 

На ранку стомішся, прыціхнеш,

Заснеш салодкім сном у снезе.

І толькі злОманая вішня

Прытулак знойдзе свой на бэзе.

 

ЗIМА

Зiма! я зноу законнiк твой;

Перамагла i лiстапад...

Душы маёй зiхоткi сад -

Завей, крыштальнасць паласы!..

А шыбы лепяць каласы.

I акiян, i рыфыскал.

I дальнабачны генерал,

Быццам, пад ветразем стаiць...

Я прадчуваю: там рыпiць.

На хмарах юнга ледзяны.

Нiжэй, дзе хвалi, бляск шкляны.

На берагах натоуп грукоча.

I сонца прагне, волi хоча.

Дзяцей, шчаслiвых, цешаць вочы

На ссечаным шурпатым шкле!..

Зiма! Але прыгоды мне:

Навек не будзем мы з табой,

I не цiкуецца журбой,

Не прыгарнецца i жальбой,

Што асыпаецца як бель...

Вяслуе файны карабель!

Таемны, казачны, зiмовы?

У падарунак адмысловы.

Каб не стрыножылася кроу,

Сярод пранiзлiвых бароу.

Зiма! на зоркi цi зару,

Дыхну - i шкельца узару!.

 

Зімовы дзень

Зімовы дзень. Скупою меркай

Жыццё адлічвае хвіліны.

Глядзіцца ў цьмянае люстэрка

Замерзлай лужы — куст шыпшыны.

 

А свет такі надзіва белы,

Бы чысціня адна на свеце.

Самотна дрэмле сад згалелы,

На плот паклаўшы рукі-вецце.

 

Іду. I ў цішы крок нямее.

Чуцён скрып снегу пад нагамі.

Цалуе рукі, твар — завея,

Чароўнай ласкай, дзівам-снамі.

 

Зімовая ноч

Каля зоркі зорка

Ўніз глядзіць, мігціць;

Каля горкі горка

Снегам зіхаціць.

 

На гасцінцы скрогат,

На прысадах інь,

Чутна воўчы рогат...

Глуш, дзе вокам кінь.

 

Цягнецца каняжка,

Сані – за канём;

Янка пад сярмяжкай

На санях клубком.

 

Сіверна, марозна,

Забірае дрож,

Пырхае трывожна,

Толькі жыў гнядош.

 

Неба залаціцца,

Пад санямі шум;

Многа Янцы сніцца

Ў гэту ночку дум...

 

Аб спакойнай вёсцы,

Аб кутку сваім,

Аб вясне, аб сонцы,

Аб жыцці другім.

 

Міла ў думках брэдзе,

Цешыцца праз сон,

Але ці даедзе?

Ці даедзе ён?..

 

Зімовы настрой

Ціха-ціха снег лажыцца

На палі і на лужок.

І пяшчотны сон мне сніцца –

Ціхі, белы, як сняжок.

Завіруха завывае,

Свішча вецер за акном.

Сум трывожны набягае,

Студзіць душу халадком.

Так трашчыць мароз рыпучы,

Што на небе месяц змерз,

Але цёпла каля печы

Слухаць мне паленаў трэск.

А як сонейка засвеціць,

Заіскрыцца ўсё вакол.

Прыгажэй няма на свеце

Зімніх казачных дзянькоў.

 

Завіруха

Завіруха, завіруха

Закружыла над зямлёю.

Над табой і нада мною

Танец злых і добрых духаў.

 

Зніклі фарбы, зніклі гукі –

Уладарыць завіруха.

І са страсцю, і са скрухай

Зачаруе сваім рухам.

 

І адкуль ў ёй столькі сілы?

І адкуль ў ёй столькі страсці?

Не згубіцца б нам, мой мілы!

У завею не прапасці…

 

У віхурным карагодзе

Разлучыць нас хоча вецер,

І шукае ён нагоды…

Завіруха ў белым свеце!

 

Пралятаюць, пралятаюць

Над зямлёю завірухі.

Над табой і нада мною

Танец злых і добрых духаў.

 

Замяло снягамі сад

Замяло снягамі сад,-

Летнія заранкі,-

Дзе з узыходам ружы ў рад

Ткалі нам світанкі...

 

Ўспамінай свой кожны крок, -

Ранішні, вячэрні, -

Як чапаў за сэрца ток

Салаўінай песні.

 

Кветкі ты ў далонь збяры,

Што пад снегам мерзнуць,

У іх ёсць я, твае сябры,

Ўсе абрысаў зорных.

 

Каханай

За што люблю

Халодную зіму?

Шукаць нядоўга

Трэба мне адказ.

Люблю за першы,

Белы, мокры сьнег,

За нейкую

Узьнёслую ўрачыстасьць.

Люблю за моцны,

Што кусае шчокі,

Мароз, які братае берагі

Дняпра старога,

Што пабачыў многа

За век свой

Нялёгкі і даўгі.

Люблю за дзень,

Марозны, сонечны,

Калі навокал

Ўся прырода зіхаціць

Такою прыгажосьцю

Непадробнаю,

Нібыта толькі раз

Гэта ў жыцьці.

Люблю зіму я

За мяцелі, завірухі,

Сумёты намятаючыя ўраз,

І за зімовы лес,

Што лапамі ялінак

Зычліва

Вітае кожны раз.

Люблю за Новы год,

За ёлку ў хаце,

Якую

Раней ставіла мне маці.

Ну, а яшчэ

Люблю зіму за тое,

Што ты на сьвет

Зьявілася зімою.

 

Зорка

На легкай вопратцы заснулi срэбрам кроплi

самотнага зiмовага дажджу.

а мы з табою доуга так чакалi

марозную i белую зiму.

 

Чакалi кветак намалеваных на вокнах,

узорных выцiнкаў на тонкiм шкле ракi,

блiскучых снежных завушнiц на дрэвах.

А сення - глянь вакол стаiць туман якi!

 

Надвор`е ў гульню гуляе з намi,

ды i сапраўды, нам не зразумець,

чаму такiмi цемнымi начамi

не можам зоркi ў небе разглядзець.

 

Ты скажаш: "Хмары неба засланiлi".

Я адкажу: "Глядзi сюды, блiжэй.

Тут на зямлi, з табою побач, мiлы,

тут зоркi, што нябёсных даражэй."

 

***

Маўчыць зімовая прастора.

Імкнецца з ветрам снегапад.

I снежань смуткам і дакорам

сусвету засыпае сад.

 

Куды ж імкнецеся, сняжыны?

Куды вы клічаце душу?

Згаліла восень скрозь галіны

і прагу летнюю маю.

 

Куды імкнешся лёс? Дарэмна...

Куды завеш мяне ізноў?

Цяпер я стаў нібыта дрэва

на межах выпадкаў і сноў.

 

***

 

Мерзлы месяц з-за гор васількамі

Перасыпаў азёрную сінь.

Стыне ўсё...

Ледзянымі сярпамі

Выйшла восень рабіну касіць.

 

Тоўпы зор снегавым пералівам

Разматалі ў палях павады.

Быццам коні з намыленай грывай

У пацемках застылі сады.

 

Хтосьці там, у шырокім прыволлі,

Дзе узмежкі гараць серабром,

Заспяваў пра шырокае поле,

Засвістаў ледзяным салаўём.

 

Эх, як рвецца душа у прасторы!

Штосьці хочацца вечна кахаць,

і дзіцячае радасці зоры

Ў ледзяных перазвонах збіраць.

 

Мерзлы месяц з-за гор васількамі

Перасыпаў азёрную сінь.

Стыне ўсё...

Ледзянымі сярпамі

Выйшла восень рабіну касіць.

 

***

 

Неба снегам зямлю кранае

Дзе мiж iмi мяжа – не пайму

Ў якi бок мне iсцi – не знаю

Свае думкi адкрыць каму

 

Што на сэрцы ляжала снегам

Што было у жыццi маiм -

Распавёў бы зямлi i небу

Ды баюсь – не цiкава iм

 

Ну дык што ж – шкадаваць не буду

Я забуду пра ўсё, калi

Такiм белым i чыстым цудам

Снег ад неба ляцiць да зямлi

 

Аб’яднаў снег зямлю i неба

Ды не здолеў з’яднаць людзей

Ад жыцця нам ўсё болей трэба

Ды не бачым, што снег iдзе

 

Толькi часам, узгадаўшы нешта

Адышоўшы ад мiтуснi

Пад завеi i песнi снежня

Мы дзiцячыя казкi снiм

 

Першы дзень зімы

Прыбеглі

Раніцай з хаты

У снежкі гуляць

Зайчаняты…

 

Сядзела варона,

Глядзела здзіўлёна:

“Малым непаседам

І снежка за цацку…”

Ёй стукнула снежка

Між крылаў знянацку…

Глядзяць малышы

На старую –

Яна ж нізашто

Не даруе!..

А тая варона старая

З усмешкай на іх пазірае:

Хацела ўзлавацца,

Ды злосці няма –

Першы дзянёчак

У лесе зіма.

 

***

 

Першы снег.

Лупцуе вецер дрэвы мокрай пугай,

Схінае голле кволае да долу,

Брыдуць аблокі ў небе шэрым цугам

І мітусьня сняжынак… Нібы пчолы…

 

То першы снег над горадам балюе,

Нячутна дакранацца да шыбаў,

Як быццам бы мастак зіму малюе,

Забельваючы восеньскія хібы…

 

Сядзіць на правадах маркотны голуб

І людзі недзе сунуцца паволі,

А вуліца, як вены доўгі жолаб,

Удалечыні сціскаецца ад болю…

 

У перспектыве рысачкаю тонкай

Схаваецца за змрочным гарызонтам,

Бо час ужо загортвае старонку

Гушчэе снег і валіць белым фронтам.

 

Прыйшла адліга.

На пляцоўцы снегавік

Учора быў, сягодня знік...

"Дзе ты? Дзе ты?" - кліча Вера.

"Прынясла табе цукерак".

Але ціха ў двары -

Толькі морква на вядры,

Дзве галіны, два вуглі.

У Веры слёзы пацяклі.

Гэта дожджык замест снегу

Па шчаках яе забегаў

І сказаў: " Прыйшла адліга,

Бо мароз стаміўся крыху

І пайшоў адпачываць.

Хай паспіць дзянёчкаў пяць,

А як толькі адпачне,

Зноў марозіць усё пачне.

Узмахне чароўным кіем,

Снегам беленькім накрые.

Будзе стужа ў двары,

Снегавік і снегіры

Зноўку вернуцца з завеяй -

Вось такая Зімка-фея.

Дожджык выслухала Вера

І дала яму цукерак.

 

Радасць

Радасць — "малінаўжэле"йны світанак зімовы!

Радасць — лімонны айс-крым на застылым безэ!

Ра дасць — і зноўку іскрыцца — шторанак найнова —

белы абрус у сцяжочках — сцяжын бірузе.

 

Радасць — рука у руцэ і абапал — нікога.

Толькі сінічкі "рабінавы штрудзель" клююць.

Радасць — такая, што цягне звярнуцца да Бога —

шэптам падзякваць і выдыхнуць: "Шчасцейка, будзь!"

 

Радасць — гулянне у снежкі да стану "марожкі".

Радасць — вясёлы (удрызг?) снегавік ва двары.

Радасць — катанне з гары. Дастаткова і дошкі,

каб над зямлёй зазвінеў буйнай радасці крык.

 

Радасць — каралавых дрэў песнапенні-харалы.

крокаў рыпенне — тваім гучна ўтораць мае.

Бач, як узімку зямелька красой узыграла?!

 

 

Сенажаці і полі аснежаны,

Рэкі высланы гладкім памостам.

Воўк з гушчару дарогай няезджанай

Бяжыць к вёсцы няпрошаным госцем.

 

Сенажаці і полі аснежаны...

Лес у шлюбным адзенні, а хмурыцца,

Не вітае ён песнямі рання...

А у вёсках завеяны вуліцы,

Ў мяккіх гурбах купаюцца сані.

 

Сівалапы гуляе пад вокнамі,

Пазірае хаціне у вочы,

Толькі ў поўдзень часамі замоўкне ён,

А як вечар - у шыбы стукоча.

 

Дзеці пальцамі шыбы з узорамі

Размалёўваюць, тулячы плечы.

Згорнуць ў жменю сняжыначкі-зоры

І бягуць пасмактаць у запеччы.

 

Ноччу печ заспявае ім комінам,

Сон салодкі ў пасцелі ім сніцца,

Што ў садку яны з крыкам і гоманам

На сіле ловяць гуртам сініцу.

 

У небе стынь...

У небе стынь,у аблогах імшары,

Сцяўся звонку задумлівы шлях.

Рассыпае зіма свае чары

Па зямлі ў яе на вачах.

 

Шпарка крочыць па соннай дарозе,

Завірух шматгалоссе нясе.

Разам з ей у распісаным возе

Дзед сівы маразамі трасе.

 

Пэндзлем водзіць па шыбах узоры,

Не шкадуючы фарбаў сваіх,

Ліхтаром свеціць месяцазорным

Па начах аж да самай зары.З

 

Карагод бесклапотных сняжынак

Невясомы паклон аддае,

Пакарыўшы зямныя вяршыні

І спусціўшыся ў рукі мае.

 

І не трэба ніякай парады,

Бо зіма-усяго толькі госць.

А гасцям жа заўседы мы рады.

 

Сустракайце,пакінуўшы злосць.

dialogimam.com

Стихи о природе | Экотуризм в Республике Беларусь

Пнд, 2012-06-25 16:07 — admin

Дзе падзелася рыба?
Чаму мала грыбоў?
Як халодныя шыбы
Вочы мёртвых віроў.
Непрыбранае сучча
Каля згніўшых камлёў —
Хтосьці рэзаў двухручкай
Ці на дом, ці для дроў.
Прыпыняемся з дзядзькам.

Втр, 2012-06-12 16:21 — admin

Стрыножаныя і абяскрыленыя,
Заціснутыя паміж старонак,
З чысцінёю стэрыльнаю —
У кнізе Чырвонай,
У гэтай самай сучаснай казцы,
Жывуць яшчэ і звяры, і птушкі,
Злоўленыя аб’ектывам зіркастым

Чт, 2012-05-03 14:53 — admin

Замест кашуль з лясістых берагоў
Бетонныя мундзіры шыем рэкам,
I са слупа — цар заліўных лугоў —
Сабраўся бусел пеўнем кукарэкаць.
А што рабіць? Трымайся ля курэй,
Да іхняга прымазвайся карыта,

Пт, 2012-04-20 17:33 — admin

Фантазій бог і помыслаў высокіх
Спусціўся з неба, а лясы далі
Развагі сілу і гаючым сокам
Маёй душы крыніцу налілі.
З палёў жытнёвых — шырыня, і воля,
I хлебадайнай працы неспакой,

Втр, 2012-04-03 14:31 — admin

Неўладкаваны чалавечы дом,
Жывая кропля чорнага сусвету —
Зямля мая,
Зялёнае гняздо,
Адкуль вылётваюць
I птушкі, і ракеты.

Тут акіяны звоняць у званы
I дзьмухаюць вятры на пыл пустыняў.

Втр, 2012-03-27 13:45 — admin

Стань ля Прыпяці,
Любуйся,
Прыхаваўшыся ў лазе.
Чорны бусел,
Чорны бусел
На адной стаіць назе.

Я люблю буслоў і белых,
Дык скажы: чаму, чаго
Вінавата і нясмела
Пазіраю на яго?

Втр, 2012-03-13 17:06 — admin

Я люблю цябе да скону,
Я люблю цябе да звону,
Я люблю цябе з вагона,
З самалёта, з карабля,
Цёплы шарык мой зялёны,
Ціхі шарык мой зялёны,
Мікрашарык мой зялёны —
Несхадзімая зямля!

Втр, 2012-03-13 16:12 — admin

Агонь ці кроў сцякае па дубровах,
I на зямлі сухой агонь ці кроў?
У воблаках бялёсых і ружовых
Ёсць контуры зямных мацерыкоў.

Плывуць так нізка афрыкі і індыі,
Прасвечаныя днём да глыбіні,

Вс, 2012-03-11 15:08 — admin

Лес — гэта храм.
У ім акрыяе Хам.
Лес — гэта святарнае мейсца,
для душаў аблудных меса.

Меў золата, срэбра Крэз,
але, к

Чт, 2012-03-01 15:48 — admin

He ўрадзіла зямля, захварэла:
Колькі тое трывогі на век...
Надрываецца і чалавек,
Захварэла,
Да рук прыкарэла.

I лягло маё роўнае поле:
Hi ўпрасіць, ні ўгразіць —
He падняць.

Чт, 2012-03-01 14:15 — admin

Мы пільней пазіраем на рэкі
I з дэльфінамі падружылі.
Лес нам дорыць
найлепшыя лекі:
Мы прыродзе я

Ср, 2012-02-29 13:00 — admin

Паміж вярбы,
караг,
асок
Плыве спакойны ручаёк.
Глядзіш,

Втр, 2012-02-28 14:48 — admin

Паляшучка мяне пацалуе на ўцеху каханню, —
Рассячэ далягляд на заходзе імклівая каня.

Шчупакі плаўнікамі спілуюць чырвоныя сосны;
Мёд жывіцы ў цыстэрны збяруць меднавокія восы;

Втр, 2012-02-28 13:15 — admin

Скарынку сонца напалам
Зламаў заходу бор рукасты.
Вясёлка мёд не дапіла
І зацягнула вузел кайстры.

Каўтаў у схове сухавей
Захраслай глоткай чад кялейны:
Яго каханку салавей

Втр, 2012-02-28 13:13 — admin

Лясныя рэкі вучылі плаваць,
А лес карміў нас, сушыў анучы.
Народным мсціўцам аддаў ён славу,
Сабе пакінуў адну пявучасць.

З ягад крушыны рабіў чарніла,
Арэхі сыпаў шчодра ў кішэні.

Пт, 2012-02-24 16:35 — admin

Даўно ўжо ня бачыў
на ўласныя вочы
звычайнага сьветляка.
Чуў калі салаўя?
О, дай, Божа,
памяць.
А дзе падзеліся
кажаны?
I зараз не дакумекаю.
Напэўна,
сьветлякі затаптаны
ветрам,

Чт, 2012-02-23 15:01 — admin

Папытай нават бога самога —
He адкажа,
што ўдалечыні:
Сінь туману ці воблака смога,
След ракет альбо зо

Чт, 2012-02-23 12:04 — admin

Калісьці ж была і над Талінкай
Вясна. I цвіла, і гула.
I кожная ў лесе прагалінка
Шумела паводкай крыла.
Маленні спраўлялі на чысціках
Глушцы і цецерукі.
Выводзіла пушча плячыстая

Ср, 2012-02-22 16:10 — admin

З маленства люблю я лясы,
Іх сцішаны голас і шум патаёмны,
I пушчы глухія, а ў іх бураломы,
Дзе віхры гудзелі пад гулкія громы
Ды слалі дажджоў абрусы.

Вучыў мяне лес пазнаваць

Ср, 2012-02-22 15:39 — admin

Балаты на хаду асушылі,
Як вітальную чашу, да дна.
Перацялі лясам сухажыллі —
Перспектыва далёка відна.

Зім сняжыстых апошнія спадкі —
Гурбаў мэндлікі без каласоў.

Пт, 2012-02-03 16:46 — admin

На самым пачатку чэрвеня палескія
званы паклікалі з Мінска...

Пнд, 2011-04-25 11:32 — admin

Азону, — просім мы, — азону!
На горы лазім.
I ўсё ж зямля святлом зялёным
Зноў налілася.

Знаёма ўсё, і нечакана,
I непаўторна.
Вясна паслалася туманам
На лядах чорных.

Втр, 2011-04-05 13:43 — admin

Неба жураўлінае, журботнае,
Цёмная вільготная зямля.
Птушка ты балотная, адлётная!
Бачылі вы зблізку жураўля?

Можа, добра, што не бачылі намоклага,
Смешнага... Цяжкі птушыны быт...

Пт, 2011-04-01 15:30 — admin

Ах, верасоўе, золкавыя ранкі!
Сухім галлём гады зашамацяць.
Гурмой на ўзлеску высыплюць паганкі,
Нібы далей няма чаго шукаць.

Дубоў ды сосен сцішаная варта.
Тут лепшы грыб не возьмеш напавер.

Пт, 2011-04-01 14:07 — admin

Прырода надзіва праўдзіва —
Ці вые, ці хмельна пяе.
На свет нас яна нарадзіла,
А мы забіваем яе.

То шротам, то вострай пілою,
То труцім, то палім жыўцом...
Планету мы так прапалолі:

Пнд, 2011-03-28 15:46 — admin

Пара падумаць пра раўнапраўе дрэў.
Даволі падглядваць,
Як горнецца тонкая рабіна
Да самаўпэўненага дуба.
Не кляніцеся ў каханні
Да белай бярозы:
Вы даўно ёй здрадзілі,

Пт, 2011-03-25 19:07 — admin

Аднойчы ўздрыгнуць над планетай
У грАмы сцятыя грамЫ.
Пялёсткі скіне раптам з кветак
Агнём ахопленае лета,
I рухнуць вобземлю дамы.

Разявяць коні дзіка храпы,
Буслы закружаць, груганы.

Ср, 2011-03-23 16:45 — admin

Прыходзяць часта к нам
хваробы —
I мы пад пахай грэем ртуць.
А ў вёсцы
бацьку-хлебароба

Пнд, 2011-03-21 19:03 — admin

Вывучаю замежныя мовы —
Птушак і дрэў,
Ветру і каменя,
Вады і агню...
Мне трэба дамовіцца з імі.
Баюся,
Каб птушкі
Аднойчы
He адляцелі
У незваротны вырай,
He знайшоўшы, дзе прызямліцца

Пнд, 2011-03-21 18:59 — admin

В о с е н ь
Лісцямі жоўтымі
Сцелецца.
Завывае
З і м а
Мяцеліцай.
Як ручай,
В я с н а
Гаманлівая.
Л е т а
Шэпча
Калоссямі
З ніваю.

Авяр'ян Дзеружынскі

Пнд, 2011-03-21 17:32 — admin

Я сябар кожнай птушцы,
Ва ўсіх — наперахоп:
Заве глушэц у пушчу,
Бакас — на расцяроб,
А салаўі — на спеўку,
А жаўранкі —

Вс, 2011-03-20 15:51 — admin

Спяшайцеся ў поле, у луг, у лясы —
Запісваць птушыныя галасы.
Яшчэ на дасвецці, на самым золку
Зловім на плёнку
Мы перапёлку.
Няхай застанецца на стужачцы хоць
Заклік на памяць:

Втр, 2011-03-15 16:14 — admin

Зіма

Дзесьці граюць на белым раялі,
і ніводнай фальшывай ноты...
Пакінутыя з лета граблі
псуюць экстэр'ер сумёта.

Вясна

Втр, 2011-03-15 15:58 — admin

Стаяў як гіганцкі молат.
Кавадлам ляжала поле.
Здавалася: гэткі волат –
зваліць чалавек не здольны.

Як падаў – ніводнай хмары
на небе ў той бой не стала.
Калі па зямлі ударыў –

Пнд, 2011-03-14 16:19 — admin

Дагарае неба колерам барвовым,
у смузе ружовай патанае луг,
а за чорным лесам, за хрыбтом яловым —
месяц уздымае вышчарблены круг.
Белыя бярозы з цемры вынікаюць.

Пнд, 2011-03-14 16:18 — admin

Крывёю срэбнай маладзік брыняе,
расце і спеліцца, каб ветахам сканаць.
Хто ён такі, навошта ён — не знае,
не дадзена яму таго спазнаць.

I, непрытомны, сярод цьмы блукае —

Пнд, 2011-03-14 16:16 — admin

Ціха ночка ішла па зямлі,
на руках сваіх несла зоры,
і ляцелі калі-нікалі
яны ў цёмную ночы прастору.

Каля дома майго — язмін,
ён ласкавы, як цёплае лета.
Апускаліся тут яны

www.padaroze.ru

Стихи, за которые расстреляли белорусских поэтов

Приказ о расстреле «врагов народа» со списком из 103 имен поступил в Беларусь из Москвы. Его подписали Сталин и Молотов. В Минске список дополнили еще несколькими десятками человек. В числе литераторов в списке значились:

Алесь Дудар. «Не смеем нават гаварыць i думаць без крамлёўскай візы»

Алесь Дудар

Настоящее имя Алеся Дудара, критика, поэта и переводчика – Александр Дайлидович. Переводил с русского языка на белорусский – Александра Пушкина и Сергея Есенина, «Дванаццаць» Александра Блока, с немецкого – поэтов Генриха Гейне и Эриха Вайнерта, отрывки из «Фауста» Иогана Гёте, и французского языков. Как поэт дебютировал в 1921 году в газете «Советская Беларусь». У Дудара вышли несколько сборников поэзии: («Беларусь бунтарская», «Сонечнымі сьцежкамі», «І залацісьцей, і сталёвей», «Вежа») несколько поэм и сборник рассказов «Марсэльеза». Был участником театральной труппы Владислава Голубка (его тоже репрессировали – в сентябре 1937). Алесь Дудар год проучился на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета БГУ. Поэту пришлось бросить университет из-за кампании против белорусских студентов-писателей.

НКВД БССР арестовывало Алеся Дудара три раза. Впервые – 20 марта 1929 года за стихотворение «Пасеклі наш край папалам…».

Второй раз – по сфабрикованному делу «Саюз вызвалення Беларусі». Оба раза его отправляли в ссылку в Смоленск. Третий раз Дудара арестовали в октябре 1936 года в Минске. 28 октября 1937 года был приговорён к смертной казни как «руководитель антисоветской объединённой шпионско-террористической национал-фашистской организации». В 1957 году оправдан посмертно. Личное дело № 10861 хранится в архиве КГБ Беларуси.

Стихотворение Алеся Дудара, за которое он был арестован в первый раз:

Пасеклі Край наш папалам,
Каб панскай вытаргаваць ласкі.
Вось гэта – вам, а гэта – нам,
Няма сумлення ў душах рабскіх.

І цягнем мы на новы строй
Старую песню і чужую:
Цыгане шумнаю талпой
Па Бесарабіі качуюць...

За ўсходнім дэспатам-царком
Мы бегаем на задніх лапах,
Нью-Ёрку грозім кулаком
І Чэмберлена лаем трапна.

Засыплем шапкамі яго,
Ура, ура – патопім ў соплях.
А нас тым часам з году ў год
Тут прадаюць ўраздроб і оптам.

Мы не шкадуем мазалёў.
Мы за чужых праклёны роім,
Але без торгу і без слоў
Мы аддаем сваіх герояў.

Не смеем нават гаварыць
І думаць без крамлёўскай візы,
Без нас ўсё робяць махляры
Ды міжнародныя падлізы.

Распаўся б камень ад жальбы
Калі б ён знаў, як торг над намі
Вядуць маскоўскія рабы
З велікапольскімі панамі.

О, ганьба, ганьба! Ў нашы дні
Такі разлом, туга такая!
І баюць байкі баюны
Северо-Западного края...

Плююць на сонца і на дзень.
О, дух наш вольны, дзе ты, дзе ты?
Ім мураўёўскі б гальштук ўздзець,
Нашчадкам мураўёўскім гэтым...

Але яшчэ глушыце кроў.
Гарыць душа і час настане,
Калі з-за поля, з-за бароў
Па-беларуску сонца гляне.

Тады мы ў шэрагах сваіх,
Быць можа, шмат каго не ўбачым.
З тугою ў сэрцы ўспомнім іх,
Але ніколі не заплачам.

А дзень чырвоны зацвіце,
І мы гукнем яму: «Дабрыдзень».
І са шчытом ці на шчыце
Ў краіну нашу зноў мы прыйдзем.

1928

Михась Чарот. «Прадажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты»

Михась Чарот

Настоящее имя белорусского поэта, прозаика и драматуга – Михаил Семёнович Куделька. Исследователи называют Михася Чарота одним из лидеров белорусской советской литературы 1920-х годов. Вместе с тем, оценка творчества Михася Чарота среди современников никогда не была однозначной. Михась Чарот начал писать в возрасте тринадцати лет. Раннее творчество, до 1921 года, отличается национально-патриотическим звучанием. Но после мотивы становятся революционно-пролетарскими: Чарот противопоставляет прошлую тяжелую жизнь послереволюционной, радостной. По мотивам его повести «Свинопас» был снят фильм «Лесная быль». В 1930-е г Чарот практически отошёл от литературной деятельности. Немногочисленные стихи теряют художественную новизну, превращаются в примитивные агитки.

Стихотворением «Суровы прыгавор падпісваю першым» присоединился к публичному осуждению репрессированных белорусских писателей. Тем не менее, был сам арестован 24 января 1937 года.

Осуждён внесудебным органом НКВД 28 октября 1937 года как участник «контрреволюционной нацдемовской организации» и приговорён к казни. Свое последнее стихотворение «Прысяга», про свою невиновность, написал на стене «американки». Выцарапанные на стене строки увидел и запомнил поэт Микола Хведарович, которому посчастливилось вернуться из ГУЛАГа. После допросов и пыток Чарот признал себя виновным. Реабилитирован в конце 1956 года.

«Прысяга»

Я не чакаў
І не гадаў,
Бо жыў з адкрытаю душою,
Што стрэне лютая бяда,
Падружыць з допытам,
З турмою.

Прадажных здрайцаў ліхвяры
Мяне заціснулі за краты.
Я прысягаю вам, сябры,
Мае палі,
Мае бары, —
Кажу вам — я не вінаваты!

Михась Зарецкий. «Беларускіх пісьменнікаў абвінавачваюць у тым, што яны чыста апранаюцца, носяць акуляры, маюць у кішэні насавыя хусцінкі».

Михась Зарецкий

Писатель начал публиковаться с 1922 года. Михась Зарецкий (настоящее имя – Михаил Касянков) в произведениях обращал внимание на события революционной действительности, жизнь рабочего человека на переломе истории, классовые столкновения, драматизм борьбы нового и старого, духовный рост человека. Зарецкий входил в Центральное Бюро литературного объединения «Маладняк». А в 1927 стал одним из инициаторов нового объединения – «Полымя». Михась Зарецкий начал театральную дискуссию в ноябре 1928 (в результате которой театры стали освещать более актуальные темы для того времени), написав две статьи: «Два экзамены (Да пытання аб тэатральнай крытыцы)», «Чым пагражае нам Белдзяржкіно? (Да крытыкі тэматычнага плана)». Такие публикации были расценены как проявление национал-демократизма. Вместе с поэтами Андреем Александровичем и Алесем Дударом заявил про выход из БГУ в «Советской Беларуси». Стал членом Союза писателей Беларуси в 1934 году. Работал заведующим отдела литературы и культуры АН БССР.

Писатель Ян Скрыган вспоминал: «У 1927 годзе Міхась Зарэцкі выглядзеў зусім іначай. Гэта быў ужо ў поўным сэнсе слова пісьменнік і інтэлігент. Папулярнасці і славе яго адпавядаў вонкавы выгляд. Апрануты ён быў, як тады казалі, чыста па-еўрапейску: самае моднае элегантнае паліто, блішчастыя пальчаткі і капялюш. А капялюш на той час мала хто насіў, гэта было нават вельмі смела. Бачылі яго найчасцей разам з А. Александровічам і А. Дударом… Мы тады зачытваліся М. Зарэцкім. Пісаў ён многа, горача і ярка».

Михася Зарецкого арестовали 3 ноября 1936 года. Осуждён тройкой НКВД 28 октября 1937 как «активный член национал-фашистской террористической организации» – заседание длилось 15 минут. Многие рукописи не сохранились, в том числе историческая драма «Рагнеда» и продолжение романа «Крывічы». Также была репрессирована жена поэта, Мария Ивановна Касянкова. Реабилитирован в 1957 году.

Письмо в газету «Советская Беларусь»

Паважаны рэдактар!

Дазвольце праз Вашу газету давесці да ведама савецкай грамадскасці наступнае:
3 нейкага часу у сценах Беларускага дзяржаўнага універсітэта пачалося ўпартае цкаванне беларускіх пісьменнікаў-студэнтаў. Найбольш яскрава гэта кампанія выявілася ў заметцы, змешчанай ў № 1 на сценгазеты педфака «Кузня асветы» пад назвай «Фрагменты из жизни 2-го курса литературного отделения»1. У гэтай заметны, прасякнутай тупым мяшчанска-зайздрослівым асцервяненнем, відаць выразны замер скампраметаваць беларускага шсьменніка, узвёўшы на яго самыя бязглуздыя, самыя дзікія абвінавачванні.

Беларускіх пісьменнікаў абвінавачваюць у групавой «замкнутости», быццам не разумеючы таго, што з першых дзён наступления у універсітэт ніводзін студэнт не можа быць аднакава дружным як з тымі, з якімі ён некалькі год працаваў, так і з тымі, якіх ён першы раз бачыць у вочы.

Беларускіх пісьменнікаў абвінавачваюць у «белорусском шовинизме», не маючы на гэта абсалютна ніякіх падстаў, калі не лічыць таго, што гэтыя пісьменнікі, не ў прыклад іншым, усюды і заўсёды гавораць па-беларуску.

Беларускіх пісьменнікаў абвінавачваюць у тым, што яны чыста апранаюцца, носяць гальштукі, каўнерыкі, капялюшы, акуляры (які злачынны «шык»!), маюць на галаве валасы і ў кішэні насавыя хусцінкі.

Беларускіх пісьменнікаў абліваюць памыямі самай бруднай хуліганскай лаянкі, абзываюць «животными», раўняючы з «собаками» і ўжываючы іншыя непрыстойныя ў сценах універсітэта прыёмы.

Гэты шалёны паход раз'юшчанай дробнабуржуазнай стыхіі не сустрэў аніякага адпору з боку студэнцкіх грамадскіх арганізацый, а рэдакцыя газеты ў сваёй прышісцы нават салідарызавалася з гэтай пісулькай і працягнула «кампанію» у чарговым нумары газеты. Дзякуючы гэтаму, шкодныя мяшчанскія настроі распаўсюдзіліся як па ўніверсітэту, так і за яго сценамі, зрабіўшы імёны беларускіх пісьменнікаў прадметам зласцівых насмешак і плётак.

Усё гэта зрабіла немагчымым для беларускага пісьменніка аставацца ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і прымусіла нас з болем у сэрцы пакінуць яго і шукаць магчымасць пашырэння сваёй асветы ў іншых навучальных установах Савецкага Саюза.

Андрэй Александровiч
Алесь Дудар
Міхась Зарэцкі

Савецкая Беларусь. 1928. 4 снежня.

Тодар Кляшторный. «Хачу жыць, захлынацца і верыць».

Тодар Кляшторный

По воспоминаниям писателя Павла Прудникова, Тодара Кляшторного в своё время называли «белорусским Есениным» из-за сходства стиля и настроения стихотворений. Тодар Кляшторный – автор интимной, пейзажной и философско-медитативной лирики. Его произведения – это стихи-песни, стихи-обращения, стихи послания, стихи, близкие к народному творчеству. Была публицистика, байки и пародии (в том числе пародия на Кондрата Крапиву) и эпиграммы. Также Кляшторный был переводчиком – в том числе перевёл на белорусский пятую часть «Швейка» (в соавсторстве с З.Астапенко), Произведения самого Кляшторного переводились на литовский, русский и украинский языки. Он работал на радио, в республиканских газетах и журналах. Был участником литературных объединений «Маладняк», «Узвышша», «Белорусской ассоциации пролетарских писателей», неформального объединения «Таварыства аматараў выпіць і закусіць» – попытка объединить белорусскую богему, создать оппозицию «пісьменьніцкаму калгасу». В разное время участниками были и другие репрессированные поэты. Многие произведения Кляшторного при жизни осуждались со стороны защитников партийно-классового подхода к культуре.

Критика осуждала несоответствие идеологическим требованиям эпохи, наличие упадничества, пессимизма, есенинщины и богемного отношения к жизни.

Арестован 3 ноября 1936 года. Как и остальные, осуждён внесудебным органом НКВД 29 октября 1937 года в 11.00 как «член антисоветской организации». Был реабилитирован в 1957 году. Жену Кляштоного, Янину Германович, также арестовали (28 ноября 1937) и осудили особым совещанием при НКВД как «члена семьи изменника родины» до 8 лет лагерей.

Хачу жыць,
Захлынацца і верыць.
Піць каханьня нязведаны боль…
Дай руку мне,
Дай вусны, дай сэрца,
Дай мне воч тваіх чад-алкаголь.
Сёньня п'яны вячэрнія далі,
Сёньня п'яна вячэрняя боль…
Прамінайце, юнацкія хвалі
Прамінайце жыцьцёвую мель.
Прамінайце, жыцьцёвыя стыні.
Хай заранкамі дні зіхацяць…
…Прамінайце!..
А ў гэтых прамінах
Ёсьць адвечная існасьць жыцьця:
Маладосьць –
Гэта дзіўная казка,
Непаўторная ў нашым жыцьці…
…Ападаюць
Чароўныя краскі,
Ападаюць,
Каб больш не цьвісьці…
Дай руку мне,
Дай сэрца надломы,
На калені прысядзь, абнімі;
Прасьпявай пад вячэрнія бомы
Пра затлеўшыя ў сэрцы агні.
Ападуць залатыя лілеі.
І каханьне чароўным віном
Вечна чулае сэрца не грэе,
Вечна душы не паліць агнём.
Хай сягоньня ў туманнай дуброве
Захлынаюцца шчасьцем вятры.
Мабыць, заўтра
Не мне, а другому
Будзеш дзіўную ружу дарыць.
Мабыць, я,
Каб любоў дарагую
Ад цябе і сябе захаваць,
Не кахаючы, буду другую,
Як асеньні “піон', цалаваць.
А сягоньня
Мне хочацца верыць…
Піць каханьня нязьведаны боль.
Дай руку мне,
Дай вусны, дай сэрца,
Дай мне воч тваіх чад-алкаголь.

1927

Заметили ошибку в тексте – выделите её и нажмите Ctrl+Enter

kyky.org

Стихи на белорусском - Малиновский Игорь (RissEihorn). Читать стих на Оллам.ру

Спажывёлы.

Чаму мы ўсе спім?
Чаму не прачнемся?
Не чуем зусім,
Што кажа нам сэрца?
Нам трэба ўсё больш
За тое, што маем
І душу за грош
Камусці збываем.
Чаму мы ўсе спім?
Дзе наша свядомасць?
Прачнеца ў кім?
Падай жа нам голас!
Але…ўсё ціха…
І толькі ў крамах
Мы бачым свой выхад,
Схапіўшы тавары.

ДАО

І не цячэ яно і не стаіць,
І не свярбіць яму і не баліць,
Разлілася паўсюль вось і ў табе
Яно нябачна кпіць у галаве.
Схапіць яго ты толькі пажадай-
Яно цябе трымае ўжо за край.
Здаецца, што сышоў за многа верст-
Яно ж цябе чакае там наўпрост...
І каб паводле Дао смог ты жыць,
Нічога трэба як-то не рабіць.

-А як, калі галоўны ты-матыў?
-У Дао знікне той, хто ўсе стварыў.

Сон і абуджэнне

Ціхі сон, мяккі сон
Уваходзіць разам с ценем.
Неба зорны парасон
Усыпляе зіхаценнем.

Спіць і стары і малы,
Кот на печцы спіць таксама.
Бачыць сны ля вескі млын,
Усе, здаецца сном тут стала.

Не вядомы мэты сна,
Можа ў гэтым таямніца:
Засыпаем каб душа
Раптам смела абудзіцца?

Начная гаворка

Вецер таямнічы калыхае шторы
І гутаюць хмары месяц у прасторы
-Што табе не спіцца, можа што турбуе?
-Больш мяне на шчырасць лёс мой не частуе.

Вецер таямнічы зноў хвалюе шторы
Калыхаюць хмары зоркі ў прасторы.
-Супакойся дружа, Бог заўседы побач.
-Толькі вось не бачаць яго мае вочы.

Вецер таямнічы раптам знік без следа,
Хмары распусцілісь, стала чыстым неба.
-Каб яго ўбачыць не патрэбны вочы.
Калі сам ты шчыры, ён у сэрца крочыць.

***

Між зорак, што несуцца ў сусвеце
Ў далі бясконцай, той што Бог стварыў,
На ўтульнай і знаемай так планеце
Дзівак прасты адзін спакойна жыў.
Ен ведаў дзе знайсці сапраўдна шчасце.
Ен марыў каб усе пайшлі шукаць.
Каб стала ў адзіноце болей сласці,
Каб кошт жыцця сапраўднага пазнаць.
Далекі ад вяселля і ад гора
Ен слухае пусты касмічны гук,
І ў сэрцы адчыняецца прастора
Кахання без пяшчот і без пакут.

Інь і Ян

Новыя сэнсы, новыя словы-
Знікла ўсе: межы, жах і турба.
Я нарадзіўся ў бясконцай прасторы.
Я нарадзіўся як ЁН і ЯНА

Мой першы верш на мове беларускай

Мой першы верш на мове беларускай
З'явіўся тут на стары Новы год.
Калі глядзеў з нябесаў месяц вузка,
А зоркі побач шлі ў карагод.
Калі пачуцці ў сэрцы загучалі
І сэнс набыў штодзенны клопат мой.
Калі сусвет з'явіўся нечакана
Маей кватэрай утульнай і прастой.
І ўсведаміў я гэта не адразу,
Хутчэй пачуў, што нешта адбылось.
І вось с таго патоенага часа
Змяніўся раптам мой вясенні лес.

ollam.ru

Вірші про природу

Природу ніколи не застати зненацька. Теплого весняного ранку вона чарує ніжними ароматами квітів. В літню спеку разом з нами мліє під променями палючого сонця. Восени — дарує парчеві вбрання деревам і сипле до ніг золото. А взимку мирно спить під сріблястою шубкою снігу, сопучи високими кронами в глухому лісі.

Краса природних явищ завжди надихала письменників і поетів. І ось що у них вийшло! Читай красиві вірші про природу — насолоджуйся палітрою художніх засобів. Бо ж справжній талант — у кількох рядках змусити читача відчути тонкий аромат бузку після дощу, почути хрускіт снігу під ногами, захопитися танцем осіннього листя та мимоволі замружитись від сліпучого зимового сонця.

Короткі вірші про природу

Березовий листочок

Іще не сніг і навіть ще не іній,
Ще чути в полі голос череди.
Здригнувся заєць — ліс такий осінній,
Куди не ступиш, все щось шарудить!
Чи, може, це спинається грибочок?
Чи, може, це скрадається хижак?
То пролетить березовий листочок,
То пробіжить невидимий їжак…
(Ліна Костенко)

Все навколо зеленіє…

Все навколо зеленіє,
Річка ллється і шумить.
Тихо, тихо вітер віє
І з травою гомонить.
Як тут всидіти у хаті,
Коли все живе, цвіте,
Скрізь дзвенять пташки крилаті,
Сяє сонце золоте!
«Швидше, мамо, черевички!
Глянь, як весело в саду!
Ти не бійся — до кринички
Я і сам не підійду».
(Олександр Олесь)

Хмаринка

Запнувшись в блакитну хустинку,
По небу пливла хмаринка.
Та раптом зірвався вітер —
Нема їй куди подітись.
Зірвала мерщій хустинку —
Закапали з неї краплинки.
Так хмарка од вітру тікала,
Землю дощиком поливала.
(Тетяна Полубко)

На зеленому горбочку

На зеленому горбочку,
У вишневому садочку,
Притулилася хатинка,
Мов маленькая дитинка
Стиха вийшла виглядати,
Чи не вийде її мати.
І до білої хатинки,
Немов мати до дитинки,
Вийшло сонце, засвітило
І хатинку звеселило.
(Леся Українка)

Вірші про природу для дітей

Краса природи — справжнє диво

Краса природи — справжнє диво.
Все неповторне і живе.
Де не поглянь, скрізь так красиво:
По небу сонечко пливе,
Навколо височіють гори,
Між горами дзюрчить вода.
А ліс зелений, наче море,
І всюди казка ожива!
(Надія Красоткіна)

Берізонька

Берізонько, берізонько,
Ти, мавко лісова,
Зелені твої кіски
Вітрисько розвіва.
Стоїш ти при дорозі
У травах і кущах,
І білі свої ноги
Все миєш на дощах.
Прошу вас, із берези
Ви соку не точіть,
Ви краще їй сестричку
Зелену посадіть.
Ви краще їй шпаківню
Поставте на гілках,
Щоб прилітав до неї
Друг лісу, добрий птах!
(Любов Забашта)

Дощик

В білу хмарку, ніби в кошик,
Цілий день збирався дощик.
Потім вітерець у ліс
Дощик в кошику поніс.
Та коли летів над полем,
Зачепився за тополю,
Перекинув хмарку-кошик
І на поле випав дощик...
Пораділи і зайчата,
І хлоп'ята, і дівчата,
Пораділи й добрі люди —
Урожай чудовим буде!
(Анатолій Костецький)

Кожна пора у природі красива

Кожна пора у природі красива,
Криється в ній щось ліричне.
Будь то зима із туманами сива,
Осінь п’янка, поетична.
Літо веселе і щире, й привітне
Вабить, до озера кличе.
Луг, наче казка, метеликом квітне,
Чайка над морем кигиче.
Ну, а весна! Що є краще у світі!
Трепетна, ніжна і ясна!
Сонце так щиро, так молодо світить,
І на душі так прекрасно!
(Надія Красоткіна)

Гарні вірші про природу

Туман над річкою розлився

Туман над річкою розлився,
Понад лугами вдаль поплив.
Зірками вечір засвітився,
І таємничий світ ожив.
Чарівна ніч шепоче казку,
А сонце розвидняє день,
Дарує нам тепло та ласку
І тисячі нових пісень.
Пелюстки розкривають квіти
І соловейко п’є росу.
Ми серед цього дива, діти,
Учімось бачити красу.
(Надія Красоткіна)

Гаї шумлять

Гаї шумлять —
Я слухаю.
Хмарки біжать —
Милуюся.
Милуюся-дивуюся,
Чого душі моїй
Так весело.
Гей, дзвін гуде —
Із далеку.
Думки пряде —
Над нивами.
Над нивами-приливами,
Купаючи мене,
Мов ластівку.
Я йду. Іду —
Зворушений.
Когось все жду —
Співаючи.
Співаючи-кохаючи
Під тихий шепіт трав
Голублячий.
Щось мріє гай —
Над річкою.
Ген неба край —
Як золото.
Мов золото — поколото,
Горить-тремтить ріка,
Як музика.
(Павло Тичина)

Чародійне слово

Хлоп'я у полі стежкою прошкує.
Метелик білий в маки залетів.
Чорненький котик в снопиках мишкує,
Вони такі під сонцем золоті!
Він ловить шурхіт, шелест, шарудіння,
Хапає снопик лапками двома.
А миша знає слово чародійне,
І він її ніколи не спійма.
(Ліна Костенко)

Крилате насіння

Кружляє над нами
Насіння крилате,
Радіє насіння,
Що вміє літати.
Це клени високі
Із рідної гілки
Синів проводжають
В далеку мандрівку.
І згадують сумно
Дерева бувалі:
Колись і вони
Над землею літали!
«Ми знову знялись би,
Як наше насіння,
Та роки не ті,
І тримає коріння…»
Кружляє у небі
Насіння крилате,
Радіє насіння,
Що вміє літати.
Одна насінина
З кленової крони
Довірливо сіла
Мені на долоню.
І каже: « Я довго
Блукала над містом,
Але на асфальт
Не наважилась сісти.
Благаю, мій друже,
Якщо це не важко,
Візьми й посади мене
В землю, будь ласка.
Я виросту кленом
У нашому краї
І шумом зеленим
Тебе привітаю».
(Анатолій Качан)

Любий друже! Пам'ятай: людина — тільки частинка природи. Величезне щастя — зустрічати світанки і заходи сонця, милуватися неповторними митями кожної пори року. Наше покликання — жити в гармонії з природою. Навчившись цінувати красу навколо нас, ми зможемо не тільки продовжити життя людства на Землі, але й зробити його прекраснішим.

Читай також:

Помітили орфографічну помилку? Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

pustunchik.ua

СТИХИ ПРО РОДИНУ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ СТИХИ ПРО РОДИНУ

- Что значит: Родина моя? –

Ты спросишь. Я отвечу:

- Сначала тропочкой земля

Бежит тебе навстречу.

Потом тебя поманит сад

Душистой веткой каждой.

Потом увидишь стройный ряд

Домов многоэтажных.

Потом пшеничные поля

От края и до края.

Всё это – Родина твоя,

Земля твоя родная.

Н. Полякова

 

Родина

Что мы Родиной зовём?

Солнце в небе голубом

И душистый, золотистый

Хлеб за праздничным столом.

Что мы Родиной зовём?

Дом, где мы с тобой растём,

И берёзки, вдоль которых,

Взявшись за руки, идём.

В. Степанов

 

***

Что такое Родина наша?

Солнце, лес, дыхание пашен,

Сад в цвету, где не молкнут пчёлы,

И твой дом, и огни твоей школы.

Наша Родина – труд и праздник,

Сто дорог для тебя самых разных,

И любовь твоя к папе и к маме,

И ты сам – не один, а с друзьями.

А. Костецкий

 

Родина

Если скажут слово «родина»,

Сразу в памяти встаёт

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот,

У реки берёзка-скромница

И ромашковый бугор…

А другим, наверно, вспомнится

Свой родной московский двор.

В лужах первые кораблики,

Где недавно был каток,

И большой соседней фабрики

Громкий радостный гудок.

Или степь, от маков красная,

Золотая целина…

Родина бывает разная,

Но у всех она одна!

З. Александрова

 

Лучше нет родного края

Жура-жура-журавель!

Облетел он сто земель.

Облетал, обходил,

Крылья, ноги натрудил.

Мы спросили журавля:

- Где же лучшая земля?

Отвечал он, пролетая:

- Лучше нет родного края!

П. Воронько

 

Родная земля

Есть своя

Родная земля

У ручья

И у журавля.

И у нас с тобой

Есть она,

И земля родная

Одна.

П. Синявский

 

Наша Беларусь

Край ты наш,

родной,

Любимый:

Ветер синий,

Рёв лосиный,

Вековые песни

Бора,

Синью полные

Озёра.

Лучше нет Земли

На свете:

Крикни –

Песнею ответит…

Мёд и тот

Здесь сладкий самый…

Край наш –

Весь

как ласка

Мамы.

В. Каризна

 

Родина

Я люблю свою малую родину,

этот светлый берёзовый край.

И багровые гроздья смородины,

и черёмухи цвет в тёплый май.

И такие здесь реки красивые,

и озёра с хрустальной водой.

Проживают тут люди счастливые,

наслаждаясь такой красотой.

На рассвете туман всюду стелется,

над низиной, над быстрой рекой.

Здесь всех раньше встает наше солнышко,

Подымаясь над новой землёй.

Н. Юдина

 

Наша Конституция

Она – наша мудрость,

Она – наша слава.

Она нам дала

Нерушимое право

Мечтать и учиться,

Трудиться,

Дерзать,

Уверенно к цели заветной

Шагать.

Она – наша гордость,

И наше доверье,

И в завтрашний день

Открывает нам

Двери…

Как компас,

Как солнце

Она в нашей жизни.

В ней доблесть и слава

Любимой Отчизны!

Н. Гончаров

 

Наш герб

Различным образом державы

Свои украсили гербы.

Вот леопард, орёл двуглавый

И лев, встающий на дыбы.

Такой обычай был старинный,

Чтоб с государственных гербов

Грозил соседям лик звериный

Оскалом всех своих зубов.

Но не орёл, не лев, не львица

Наш герб украсили собой.

На гербе контур Беларуси

В лучах от солнца над Землей.

Мы не грозим другим народам,

Но бережём просторный дом,

Где небо есть под небосводом

Всему, живущему трудом.

Не будет недругом расколот

Союз народов никогда!

Пусть будет вечной дружба наша,

Земля, и колос, и звезда!

С. Михалков

 

СТИХИ ПРО РОДИНУ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

Минск – красивая столица,

Ты – сердце Родины моей,

И я хочу тобой гордиться –

Из года в год ты всё светлей.

Г. Красковская

 

***

На широком просторе

Предрассветной порой

Встали алые зори

На родимой страной.

С каждым годом всё краше

Дорогие края…

Лучше Родины нашей

Нет на свете, друзья!

А. Прокофьев

 

Лучше нет земли родной!

Подрасту – про всё узнаю,

В небе, в море побываю,

Посмотрю другие страны,

Горы, реки, океаны.

А потом вернусь домой:

Лучше нет земли родной!

В. Кудлачёв

 

Наш край

То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной, навек любимый,

Где найдёшь ещё такой!

От морей до гор высоких,

Посреди родных широт,

Всё бегут, бегут дороги,

И зовут они вперёд.

Солнцем залиты долины,

И куда ни бросишь взгляд –

Край родной, навек любимый,

Весь цветёт, как вешний сад.

А. Пришелец

 

Родина

Великую землю,

Любимую землю,

Где мы родились и живём,

Мы Родиной светлой,

Мы Родиной милой,

Мы Родиной нашей зовём.

М. Лисянский

 

Родина

Родина – мама и я,

Папа, сестричка моя,

Дедушка с бабушкой, брат,

Солнца восход и закат.

Родина – край наш родной,

Неба простор голубой,

Реки, леса и поля…

Родина – гордость моя.

В. Кудлачёв

 

www.xn----gtbdmbeft1bdk.xn--90ais

Стихи про лето на белорусском языке | KidsClever

На данной странице собраны познавательные стихи про лето на белорусском языке, которые познакомят малышей и школьников с удивительными стихами на белорусском языке.

 

Стихи про лето на белорусском языке

Канiкулы

 

Палi, бары паклiкалi

Са школьнага двара…

Канiкулы, канiкулы –

Вяселая пара!

Расстанемся са школаю

Мы ўсе на летнi час,

Бо лагеры вяселыя

Даўно чакаюць нас.

Там будзем днем пагодлiвым

Купацца, загараць,

З палеткаў краю роднага

Гербарыi збiраць.

А потым днямi жнiўнымi,

Як летась, як штогод,

Лугамi i далiнамi

Мы пойдзем у паход.

I радасна, i дружна мы

Час летнi правядзем,

Бадзерымi i дужымi

У светлы класс прыйдзем.

Палi, бары паклiкалi

Са школьнага двара…

Канiкулы, канiкулы –

Цудоўная пара!

 

***

 

Прыйдуць людзі з Усходу,

Прыйдуць з Захаду людзі

I спытаюцца нас:

«Скуль, якога вы роду?

Дзе зямля ваша будзе,

Дзе айчызна у вас?»

Мы ля плоту, пад плотам

Паглядзім, пашукаем,

Які даць тут адказ,

I адкажам: «Э, што там...

Мусіць, бабскім звычаем

Збегла ўпрочкі на час».

 

***

 

Хай цвiце

 

Кветачку знайшла ў траве.

Гладзiць пальчыкам – не рве.

Дзьмухаўца шкадуе Натка,

Жоўты ен, як куранятка.

 

***

 

Сонца

 

-Гэтак сонца палiць.

От носы пасмалiць! –

Дзед смяецца Апанас.

Тут пытае хтосьцi з нас.

«Хтосьтi» - гэта Косцiк:

- Дзеду, сонейка не згiне?

- Не-е-е!..

За ноч яно астыне

I на ранку зноў да нас.

Дзед сур`зны Апанас.

- Сонца, дзеткi, будзе,

Покуль будуць людзi.

kidsclever.ru


Смотрите также© 2011-
www.mirstiha.ru
Карта сайта, XML.